Organizační řád SCHK - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 4.2.2023
Přejít na obsah

Organizační řád SCHK

Struktura

Organizační řád Sekce chovatelů koček Českého svazu chovatelů, z.s.

Článek 1 - Začlenění do ČSCH a vzájemné vztahy
1.1 Sekce chovatelů koček (SCHK) je začleněna v Českém Svazu chovatelů, z.s. (ČSCH)
jako jedna z chovatelských odborností a podílí se na činnosti ČSCH v rámci Stanov ČSCH
a tohoto Organizačního řádu. SCHK nemá právní osobnost.
1.2 Ústřední orgány SCHK řídí a koordinují činnost nižších organizačních článků, tj.
základních organizací, základních specializovaných organizací a specializovaných organizací
chovatelů koček ČSCH (Organizace) přímo, bez dalších mezičlánků.
1.3 Organizace jsou oprávněny samostatně rozhodnout o formě a rozsahu své spolupráce
s okresními/oblastními orgány ČSCH.

Článek 2 - Členství ve FIFe
2.1 ČSCH je členem mezinárodní federace chovatelů koček Federation Internationale Feline (FIFe) se sídlem v Lucembursku.
2.2.1 Ustanovení Stanov FIFe a dalších předpisů a rozhodnutí FIFe jsou pro ČSCH a jeho individuální členy závazná a jsou zapracována do předpisů ČSCH (Stanovy ČSCH, čl. VI. bod 1) a SCHK.

Článek 3 - Organizační struktura
3.1  Základním organizačním článkem SCHK jsou specializované základní organizace chovatelů koček. Tyto mají právní postavení pobočného spolku, jehož právní osobnost se odvozuje od právní osobnosti spolku hlavního.                                 
3.2  Ústředními orgány SCHK jsou:
a) Ústřední konference delegátů specializovaných ZO ČSCH
b) Ústřední chovatelská  komise  (ÚCHK)
c) odborné komise
d) kontrolní komise

Článek 4 - Základní organizace
4.1  Základní organizaci (základní specializovanou organizaci, specializovanou organizaci (Organizaci) může založit nejméně pět osob vedených společným zájmen. ZO jsou právnickými osobami s právní osobností, která jim umožňuje nabývat svým jménem práva a povinnosti v rozsahu určeném stanovami hlavního spolku, zapsanými v obchodním rejštříku.
4.2 Ustavující schůzi svolává přípravný výbor, který na ustavující schůzi pozve zástupce ÚCHK.
4.3 Orgány ZO jsou:
a) členská schůze,
b) výbor,
c) kontrolní komise
4.4  Zásady činnosti, úkolů a odpovědnosti orgánů ZO jsou obsaženy v Čl. 1, § 4 Stanov ČSCH.

Článek 5 - Ústřední konference (ÚK)
5.1  Nejvyšším zastupitelským orgánem SCHK je ÚK delegátů specializovaných ZO.
5.2  ÚK se účastní delegáti zvolení na členských schůzích specializovaných
organizací [a delegáti územních konferencí].[i] Počet delegátů za každou ZO
se stanovuje dle klíče - na  každých započatých dvacet členů ZO jeden delegát.  
Pro stanovení počtu členů ZO je rozhodující počet zaplacených členských známek
ČSCH pro běžný kalendářní rok. Delegát ÚK má mandát jednoho hlasu na každých
započatých dvacet dospělých řádných členů, které zastupuje.
5.3  Řádnou ÚK  svolává předseda ÚCHK jednou ročně  1x ročně k projednání zásadních otázek
činnosti SCHK a to písemně nejméně 30 dní před termínem ÚK.
5.4  Specializované ZO a ústřední orgány SCHK předkládají písemné návrhy k projednání na
konferenci nejméně 45 dní před termínem ÚK prostřednictvím sekretariátu SCHK.
5.5  Pravomoci a úkoly konference vymezuje § 31 Stanov ČSCH.
5.6  Konference je konečným odvolacím a kárným orgánem.

 [i] text v závorce nebyl delegáty ÚK schválen, není ale v souladu se Stanovami ČSCH.

Článek 6 - Ústřední chovatelská komise (ÚCHK)
6.1 ÚCHK  je nejvyšším výkonným orgánem pro řízení činnosti SCHK v období mezi ÚK SCHK. Schází se nejméně 4x ročně a o své činnosti podává zprávu ÚK.
6.2 Ve své činnosti se řídí usneseními Valné hromady ČSCH a ÚK SCHK.
6.3  Rozpočet ÚCHK je součástí ústředního rozpočtu ČSCH.
6.4 ÚCHK má 7 členů, kteří jsou voleni ÚK. Ze svého středu volí předsedu.
6.5 Kompetence ÚCHK jsou vymezeny § 32 Stanov ČSCH. O neodkladných záležitostech,
které spadají do kompetence ÚCHK, může mezi zasedáními rozhodnout předseda ÚCHK
a své rozhodnutí si nechá dodatečně schválit.
6.6 Schvaluje na základě návrhu ZO a výstavní a posuzovatelské komise plán výstav
a provádí jeho mezinárodní koordinaci.

Článek 7 - Odborné komise
7.1  Odborné komise SCHK jsou odbornými orgány ÚK  SCHK. V čele komise stojí předseda,
který je volený ÚK.
7.2  Předseda komise navrhuje složení komise, kterou jako celek schvaluje ÚCHK.
7.3  Předseda komise má právo se zúčastňovat jednání ÚCHK s hlasem poradním
(pokud není sám voleným členem ÚCHK).
7.4  Odborné komise zřizuje a ruší ÚK.
7.5  V rámci SCHK působí tyto odborné komise:
a) chovatelská a pro plemenné knihy
b) výstavní a posuzovatelská
c) pro zdraví a pohodu koček
d) disciplinární.
7.6  V případě potřeby je ÚCHK oprávněna ustavit komisi ad hoc k řešení neodkladných úkolů.

Článek 8 - Kontrolní komise
8.1 Kontrolní komise působí nezávisle na ÚCHK a ze své činnosti se odpovídá ÚK.
8.2  Je tříčlenná a její členy volí ÚK. Komise volí ze svého středu předsedu, který má právo
zúčastňovat se jednání ÚK s hlasem poradním.

Článek 9 - Chovatelské kluby
9.1  Chovatelské kluby sdružují chovatele vyhraněných odborných zájmů. O členství
v klubu se může ucházet jen člen specializované ZO ČSCH-SCHK.
9.2  Kluby ustavuje, řídí a ruší ÚCHK.
9.3  Chovatelské kluby jsou právnickými osobami s právní osobností, která  jim umožňuje  
nabývat svým jménem práva a povinnosti v rozsahu  určeném stanovami hlavního  spolku,  
zapsanými v obchodním  rejstříku. .
9.4  Kluby se ve své činnosti řídí Stanovami ČSCH, Výkladem Stanov ČSCH, tímto
Organizačním řádem a případně vlastními směrnicemi pro činnost klubu.
9.5  Zástupce klubu se může účastnit ÚK  jako host, nemůže hlasovat a volit ani být
volen do orgánů SCHK.  

Článek 10 - Závěrečná ustanovení
10.1  V obecných zásadách řídící činnosti platí Stanovy ČSCH..
10.2  Organizační řád SCHK byl schválen Ústřední konferencí delegátů SCHK dne 16.6.2017
s účinností  od  téhož dne.
©SCHK 2022
Návrat na obsah