ML Registrace, průkazy původu - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 14.3.2023
Přejít na obsah

ML Registrace, průkazy původu

Chovatelé > Předpisy a formuláře > Metodické listy
REGISTRACE KOČEK, PRŮKAZY PŮVODU v. 2023  
 
Metodický list – výkladový předpis Chovatelského a registračního řádu.

1.     Žádost o vydání PP (rodokmenů) pro koťata
 
a) Žádostí o vydání PP a zápis do plemenné knihy ČSCH-SCHK pro koťata narozená v CHS majitele kočky je krycí list, který kompletně vyplněný zasílá chovatel plemenné knize do 10 týdnů po narození koťat mailem nebo poštou.
Je-li to nutné, lze případně doplnit některé údaje do krycího listu až dodatečně (např. zbarvení), vždy po předchozí dohodě s plemennou knihou.
b) Plemenná kniha vystaví PP do 30 dnů od data doručení krycího listu, pokud tomu nebrání závažná okolnost (neúplnost dodaných dokladů, závady ve vyplnění formuláře, technické a provozní důvody apod.). Není-li ze strany PK dodržena lhůta pro vystavení PP i přes prokazatelně kompletní a včasné dodání podkladů a nebrání-li vystavení technické nebo provozní důvody, jsou PP vystaveny bezplatně. (přemístěno z kap 4)
 
2.     Pravidla vyplnění krycího listu
 
Jména rodičovských zvířat musí být uvedena přesně podle jejich PP, součástí registračního čísla je i zkratka LO nebo RX, dále musí být uveden správný EMS kód rodičů, čísla čipů  a datum narození rodičů, datum krytí, datum porodu a EMS kódy koťat..
a) Jména koťat z téhož vrhu musí začínat stejným písmenem. Při prvním vrhu lze začít libovolným písmenem abecedy, ale následující vrh téže chovatelské stanice (kterékoliv kočky, kteréhokoliv plemene) začíná následujícím písmenem abecedy, je možné využít i písmena s českou diakritikou. Jméno nesmí být delší než 19 znaků (z důvodů počítačového zpracování).
b) Všechna koťata z vrhu musí mít stejné datum narození – protáhl-li se porod do víc dnů, volí chovatel zpravidla narození posledního kotěte jako datum porodu.
 
3.     Přílohy ke krycímu listu, bez nichž nebude možné PP vydat
 
a) Při prvním krytí některým z rodičů je společně s krycím listem plemenné knize odeslána čitelná fotokopie/scan  jeho PP a kopie požadovaných veterinárních atestů (formulář nebo kopie stran očkovacího průkazu/petpassu se jménem a číslem čipu + vyjádřením veterináře) – originály atestů je chovatel povinen na vyžádání předložit plemenné knize:
-        kocour má normálně utvářená varlata a obě sestouplá v šourku
-        kocour a kočka nemají pupeční kýlu
-        BAL, BUR, KOR, NFO, OLH, OSH. PEB a SIA – výsledky povinného genetického testu (viz Příloha I Chovatelského řádu – původně ML)
-        bílé kočky - nutno doložit potvrzení od veterinárního lékaře, že kočka není hluchá, je doporučeno provádět audiometrické vyšetření - BAER test
b) Od 1.1.2023 musí být všechna koťata nejpozději před přemístěním do nového domova označena mikročipem (tzn. každé kotě, které odchází k novému majiteli po 1.1.2023, bez ohledu na datum narození, musí mít čip).
Nálepky s čísly mikročipů jasně označené jménem kotěte můžete přikládat ke krycímu listu zasílanému poštou, v tom případě je PK nalepí přímo na PP kotěte. Posíláte-li KL mailem, nalepíte nálepky s číslem čipu na krycí list ke jménu kotěte (pozor, KL scanovat, neposílat fotografie, jsou většinou nečitelné). V případě, že si nalepíte čísla čipů na již vystavené PP doma sami, zašlete scan výřezu PP, kde bude vidět jméno kotěte nebo jeho registrační číslo + nalepený štítek s číslem čipu. KL zasílejte do 10 týdnů věku koťat, není-li dohodnuto s PK jinak.  
d) Veškeré zdravotní testy a vyšetření se provádí zásadně u zvířat předem označených mikročipem, včetně testů k určování rodičovství, genetických testů, vyšetření sluchu, vyšetření kýly, varlat, zálomků apod. Číslo čipu musí být uvedeno na certifikátu.
c) Vyjádření hlavního poradce chovu nebo poradce chovu – bylo-li k uskutečnění krytí nutné (vždy pro řízený chov, příbuzenskou plemenitbu, krytí vyžadující zvláštní povolení a v dalších případech stanovených rozhodnutím chovatelské komise).

4.     Chyby v krycích listech, opožděně podaný krycí list
 
Chovatelem opožděně, neúplně či chybně vyplněný KL může mít za následek nedodržení lhůty pro vystavení PP plemennou knihou. V těchto případech může PK stanovit při registraci navýšení poplatku za PP. Opravy EMS a pohlaví ve věku nad 10 měsíců je třeba vždy doložit vyjádřením PCH, výstavním posudkem nebo vyjádřením veterináře. Do 10 měsíců stačí žádost chovatele, původní PP je třeba vrátit plemenné knize.
 
5.     Dodatečně vydané PP, nevydání PP
 
PP na vrh nelze vydat dodatečně. Výjimku CHK připustí jen ve výjimečných, mimořádně odůvodněných případech.
V odůvodněných případech plemenná kniha PP nevystaví. PP není vydán, jestliže chovateli byl pravomocným kárným rozhodnutím omezen výkon členských práv k chovatelské stanici nebo plemenitbě.
 
6.     Pochybnosti o identitě některého z rodičů
 
Pokud okolnosti nebo neslučitelnost zbarvení rodičů a potomků nasvědčují důvodnému zpochybnění identity některého z rodičů vrhu, je třeba původ potomků doložit provedeným genetickým testem paternity, případně genetickým testem zbarvení rodičů nebo potomků podle rozhodnutí chovatelské komise nebo HPCH.
 
7.     Přetisk „Nevhodné k chovu“
 
Přetisk Nevhodné k chovu je použit zejména:
                 - pokud při řízené plemenitbě poradce chovu páření předem písemně neschválil;
                 - pokud při řízené plemenitbě chovatel nedodržel předem stanovená pravidla nebo byl  
                   experiment předčasně ukončen
       - na žádost chovatele/majitele
             - rozhodnutím Chovatelské komise.
Tento přetisk je trvalý. Doporučujeme používat tento přetisk i u prodeje kastrovaných zvířat – zabrání to zneužití PP.  

8.     Přetisk „Bez oprávnění k chovu“
 
PP je možné alternativně doplnit přetiskem Bez oprávnění k chovu. Tento přetisk je určen pro označení PP zvířete, u nějž si chovatel (tj. majitel CHS, z níž  zvíře pochází) nepřeje, aby bylo z jakéhokoliv důvodu v budoucnosti využito pro chov. Pominou-li důvody pro toto rozhodnutí, může majitel chovatelské stanice, ze které zvíře pochází, požádat o vystavení PP bez tohoto označení za předpokladu, že označený PP vrátí zpět PK.

9.     Registrace importovaných koček a koček z non-FIFe organizací
 
a)      Majitel je povinen požádat plemennou knihu o registraci kočky s PP vydaným jinou organizací, než ČSCH-SCHK, a to do 8 týdnů po nabytí kočky. Je-li o zápis požádáno později, může PK stanovit navýšení registračního poplatku. Vždy je třeba na adresu plemenné knihy zaslat originál PP + pro non-FIFe transfer (vystavuje-li ho mateřská organizace). Za originál se nepovažují výpisy, které si vytvářejí sami chovatelé. V případě nesrovnalostí zápisu v PP (barvy, plemena, apod.) postoupí plemenná kniha průkaz původu chovatelské komisi nebo HPCH k projednání. Při registraci se nevystavuje nový PP ČSCH, opis je možné vystavit pouze v odůvodněných případech.  
b)     Import koček z FIFe organizací –je třeba zaslat originál PP na adresu plemenné knihy, která přidělí kočce registrační číslo ČSCH a vrátí PP chovateli.
c)      Import z non-FIFe organizací sdružených pod WCC – pro registraci kočky z organizace, sdružené pod WCC (World Cat Congress) - jmenovitě ACF, CCC of A, GCCF, NZCF, SACC, TICA, WCF – platí stejný postup a ceník jako při importu kočky z FIFe. Za rodokmen TICA se považuje pouze originál rodokmenu vydaný centrálou TICA v USA, nikoliv klubem. Kluby sdružené pod WCF jsou oprávněny vést své plemenné knihy a vydávat rodokmeny – zde bude PP vydaný klubem akceptován. Pokud organizace vydává transfer, je třeba jej přiložit k originálu pp a žádosti o registraci.
d)     Import z ostatních organizací, které nejsou sdruženy pod WCC – Vlastní registraci kočky předchází posouzení věrohodnosti rodokmenu a relevantnosti v něm uvedených informací plemennou knihou, Chovatelskou komisí nebo HPCH. Poplatek za registraci stanoví plemenná kniha podle ceníku.
 
10. Duplikát PP
 
Duplikát za ztracený nebo znehodnocený PP vystaví plemenná kniha na žádost chovatele za stanovený poplatek (ceník).  Žádosti o vydání duplikátů jsou nejprve zveřejněny na webových stránkách SCHK a teprve, nedojde-li na adresu plemenné knihy koček do jednoho měsíce od zveřejnění protest proti vystavení, může být duplikát vydán.  
 
11. Platnost PP
 
PP jsou veřejné listiny. Jejich platnost může být zrušena, jsou-li záznamy neoprávněně opravované. Použít PP pro jiné zvíře, než pro které byl vystaven, je zakázáno.

12. Úhyn nebo pohřešování zvířete s PP
 
a) Uhyne-li zvíře zapsané v PK, je třeba tuto skutečnost ohlásit plemenné knize a předložit PP k provedení záznamu o úhynu do 8 týdnů od úhynu zvířete.
b) Podobně je třeba postupovat, je-li zvíře pohřešováno. Znovunalezení pohřešovaného zvířete je vázáno na spolehlivou, průkaznou identifikaci a přiměřeně omezeno časově.
 
Použité zkratky:
 
CHK …… chovatelská komise
EMS …… Easy Mind System – kódové označení plemen, barev a dalších znaků
HPCH …. hlavní poradce chovu
PK ……… plemenná kniha
PP ……… průkaz původu
SCHK …. Sdružení chovatelů koček
WCC ….. World Cat Congress


Aktualizováno 31.12.2022


©SCHK 2022
Návrat na obsah