ML Chovnost, krytí, volný a řízený chov - Sdružení chovatelů koček ČSCH

Aktualizace: 24.11.2021
Přejít na obsah

ML Chovnost, krytí, volný a řízený chov

Chovatelé > Předpisy a formuláře > Metodické listy
CHOVNOST, KRYTÍ, VOLNÝ A ŘÍZENÝ CHOV v. 2021  
 
Metodický list – výkladový předpis Chovatelského a registračního řádu.
 
 
1.     Chovnost
a) Za chovné zvíře je považována každá kočka/kocour po dosažení věku 1 roku, která je zdravá, má platnou registraci v ČSCH-SCHK, je označena čipem, její chovnost není z  žádného důvodu omezena a jejíž majitel je organizovaným členem ČSCH. Při chovu je majitel zvířete povinen řídit se chovatelským řádem, jeho výkladovými předpisy - metodickými listy a etickým kodexem.
b) Kočky nepovolené k chovu jsou taxativně vyjmenovány v Chovatelském a registračním řádu FIFe v bodu 3.6. Jedná se zejména o následující obecné vady:
-        Šilhající kočky
-        Hluché a slepé kočky
-        Kočky s pupeční kýlou
-        Kocouři s jakoukoliv testikulární anomálií
-        Kočky bez vousů
-        Kočky s více nebo méně prsty
-        Kočky s deformacemi kostry, hrudního koše včetně plochého hrudníku nebo jakákoliv deformace páteře
-        Kočky s deformacemi hlavy, asymetrickým obličejem
-        Kočky trpasličího vzrůstu
-        Agresivní kočky
-        Jakýkoliv typ „divoké“ kočky (méně, než F5 generace po páření s divokou nebo hybridní kočkou)
-        Kočky s diskvalifikační vadou uvedenou ve standardu plemene
c) Dočasné pozastavení chovnosti – při podezření na vadu vylučující chovnost je HPCH povinen své stanovisko a návrh na vyřazení z chovu předložit k projednání chovatelské komisi a informovat plemennou knihu/ sekretariát SCHK. CHK rozhodne s konečnou platností až na podkladě rozboru všech dostupných informací a odborných stanovisek (může si vyžádat jak jejich doplnění, tak předvedení zvířete). Rozhodnutí zašle CHK prostřednictvím sekretariátu SCHK písemně chovateli s dodejkou.
Jestliže vznikne důvodná pochybnost o kvalitě sluchu chovného zvířete, CHK může uplatnění práva platné chovnosti pozastavit, případné odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. K obnovení chovnosti musí chovatel předložit výsledek BAER testu. Je-li vada sluchu prokázána, musí majitel zabezpečit vyřazení daného zvířete z chovu např. kastrací.
d) Zrušení chovnosti – pokud se prokáže, že zvíře trpí některou z vad, vylučující chovnost, nesmí být dále
k chovu použito a záznam o nevhodnosti k chovu je vyznačen v plemenné knize, rozhodnutí zašle CHK prostřednictvím sekretariátu SCHK písemně chovateli s dodejkou.
e) Odvolání chovatele proti zrušení chovnosti – chovatel má právo do 15 dnů od data doručení rozhodnutí podat proti rozhodnutí o vyřazení zvířete z chovu odvolání k ÚOK SCHK (Předsednictvo) prostřednictvím sekretariátu SCHK. K návrhu na zrušení chovnosti přikládá navrhovatel nebo odvolávající se chovatel kompletní dokumentaci zvířete. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

2.     Krytí
a) Předčasné krytí – je-li ze zdravotních důvodů nutné nebo vhodné nakrýt kočku (samici) již v období mezi 9. a 12. měsícem věku, je třeba o to předem písemně požádat HPCH a předložit žádost s odůvodněným doporučením veterinárního lékaře. Kopii rozhodnutí zašle HPCH plemenné knize. Při krytí kočky (samice) před 10. měsícem věku je vystavení PP zatíženo zvýšeným poplatkem (+100%).
Je-li ze zdravotních důvodů nutné nebo vhodné nakrýt kocourem před dosažením věku povoleného krytí, je třeba předem požádat veterinárního lékaře o písemné vyjádření o vyspělosti kocoura a jeho způsobilosti ke krytí (může být součástí atestu o sestouplých varlatech a absenci kýly) a to přiložit ke krycímu listu při žádosti o PP.
Při nedodržení spodní povolené hranice pro reprodukci chovných zvířat (9 měsíců s povolenou výjimkou) jsou tyto případy ve vztahu k vystavení PP a dalšímu chovu posuzovány individuálně a jsou předávány k projednání orgánům Státní veterinární správy.
b) Krytí ve vyšším věku – Pro krytí kocourem není stanovena horní věková hranice, nakrytí kočky je možné do dne jejích 9. narozenin. O krytí kočky v pozdějším věku je třeba předem písemně požádat HPCH, součástí žádosti je veterinární atest o dobré kondici kočky. Souhlas s krytím platí pro 1 vrh. Kopii rozhodnutí o povolení krytí zašle HPCH plemenné knize.
c) Nakrytí – Chovatelé jsou povinni učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k nežádoucímu či neplánovanému nakrytí. Během jedné říje smí být kočka nakrývána pouze jedním kocourem. Minimální časový odstup mezi krytím dvěma různými kocoury jsou 3 týdny. Dvojí nakrytí, tj. současné nakrytí více kocoury, je nepřípustné.
d) Smlouva o krytí – chovatelé jsou povinni si navzájem doložit:
- dobrý zdravotní stav zvířat, povinná očkování a povinná zdravotní vyšetření
- souhlas poradce chovu s krytím zvolených partnerů na krycím listě, pokud jde o řízený chov nebo krytí podléhající schválení.
Další podmínky krytí jsou závislé na vzájemné dohodě chovatelů, kteří mají právo navzájem požadovat předložení i jiných (nepovinných) zdravotních vyšetření, testů a chovatelských dokumentů. Před krytím se doporučuje uzavřít písemnou smlouvu a zejména určit výši poplatku, jeho splatnost, popřípadě způsob poskytnutí náhradního krytí, právo na vrácení části poplatku při neúspěšném krytí apod.
e) Krytí v zahraničí, non-FIFe krytí při krytí non-FIFe kocourem se doporučuje  konzultovat PP kocoura
s poradcem chovu, aby se předešlo případným problémům s odlišností registračních pravidel. Při krytí zahraničním FIFe kocourem platí podmínky chovatelského řádu FIFe.
Krytí non-FIFe koček – kocour zásadně může krýt pouze kočky s PP. Otázky chovnosti kočky, přípustnosti krytí nebo členství majitele řeší členská (non-FIFe) organizace, v níž je organizován majitel kočky. Není povoleno krýt kočky trpící (pseudo-) achondroplazií, osteochondrodysplazií nebo polydaktylií.
  
3.     Chovatelský deník
a) Povinností chovatele je vést chovatelský deník o chovných zvířatech, jejich krytí a vrzích, předkládat jej na požádání ke kontrole chovatelské komisi, poradci chovu nebo jiné osobě, pověřené CHK, případně držiteli krycího partnera při krytí. Chovatelský deník může být veden ve formě písemné nebo elektronické.
b) V chovatelském deníku musí být uvedeno minimálně:
- datum krytí
- datum a průběh porodu
- narozená koťata (včetně uhynulých)
- důležité údaje o vývoji a růstu koťat (např. hmotnosti)
- odčervení a očkování (datum a použité léčivo)
- případná onemocnění a léčba koťat
c) Chovatel uchovává údaje vztahující se ke konkrétnímu krytí nebo vrhu min. 3 roky.
4.     Vady, utracení zvířat
a) Kočka, která opakovaně rodí císařským řezem, nesmí být použita k dalšímu chovu. Z evidenčních důvodů je nutný přetisk Nevhodný k chovu v PP a PK, doporučena je kastrace.
b) Utracení prokazatelně defektních, života neschopných koťat může provést pouze veterinární lékař co nejdříve po jejich narození.
c) Toto ustanovení je obecně závaznou podmínkou pro každé utracení zvířete. Chovatel, který se dopustí nezákonného utracení zvířete nebo k němu jiného podněcuje, se kromě zákonné odpovědnosti vystavuje kárnému řízení.
 
5.     Volný chov
a) Primárně platí pro chovatele právo volného chovu, kdy je plemenitba vedena v souladu s ustanoveními chovatelského řádu, metodickými listy a zákonnými předpisy ČR.
b) Chovatel sám provádí výběr krycího kocoura, kontrolu vrhu, určení barev i ohlášení vrhu plemenné knize. Kdykoliv však může odborné otázky konzultovat s poradcem chovu nebo odborným funkcionářem SCHK.
c) Volnou plemenitbu nelze uplatnit při chovu koček v neuznaném zbarvení nebo neuznaném plemeni, u mladých chovatelů a v dalších případech, specifikovaných v kapitole Řízený chov.
d) Při volné plemenitbě je od chovatele kromě dodržování Chovatelského řádu a Etického kodexu vyžadována také odborná způsobilost a odborné orgány (ÚOK nebo CHK) mají právo si kdykoliv tuto způsobilost ověřit.
 
6.     Řízený chov
a) V řízeném chovu je omezeno právo volného chovu a chovatel je povinen dodržovat specifická pravidla po celou dobu jeho trvání. Konkrétní podmínky stanovuje ve svém rozhodnutí hlavní poradce chovu nebo chovatelská komise a sekretariát SCHK zašle písemné rozhodnutí chovateli do vlastních rukou. V režimu řízeného chovu je možné v odůvodněných případech nařídit čipování všech odchovů.
b) Řízený chov je uplatňován vždy v těchto případech:
-  při přímé příbuzenské plemenitbě (páření vlastních sourozenců i z různých vrhů nebo páření rodič x potomek)
-  při plemenitbě koček, jejichž zbarvení není v příslušném plemeni uznáno
-  nese-li kočka nebo kocour v genotypu nežádoucí nebo atypické vlohy nebo znaky
-  při rozvoji nového plemene nebo zbarvení ve stadiu uznávacího řízení
-  při nežádoucím (defektním) vývojovém trendu v plemeni, chovné linii nebo zbarvení, jestliže CHK nebo ÚOK rozhodne o dočasném zavedení řízeného chovu k eliminaci defektu
-  u mladých chovatelů
-  u chovatelů pokud jejich odborná způsobilost neumožňuje uplatnění volné plemenitby a jejich členská organizace není schopna zajistit zvýšení odbornosti chovatele.
- je-li chovatelem opakovaně nebo závažně porušen CHŘ nebo zákonná nařízení ČR (např. nedodržení spodní věkové hranice pro krytí, porušení četnosti vrhů, předčasné krytí bez povolení HPCH).
c) Opakované porušení podmínek řízeného chovu může mít za následek disciplinární řízení.
 
Použité zkratky:
CHŘ … chovatelský řád
CHK … chovatelská komise
HPCH … hlavní poradce chovu
PK … plemenná kniha
PP … průkaz původu
SCHK … Sdružení chovatelů koček
ÚOK… Ústřední odborná komise = předsednictvo SCHK


©SCHK 2021
Návrat na obsah